14-12-2009
Πότε η μόδα βλάπτει την υγεία

photo

Καθώς στις μέρες μας γίνονται ολοένα και περισσότερα τα ζευγάρια που αντιμετωπίζουν προβλήματα σύλληψης και α­πευθύνονται σε ιατρούς ειδικευμένους σε θέματα αναπαραγωγής, γεννάται το ε­ρώτημα της επίδρασης των ρούχων και ε­σωρούχων στην υπογονιμότητα.


Ξεκινώντας οπό τους άνδρες, είναι συχνό το ερώτημα για την επίδραση των εσωρού­χων στην ποιότητα του σπέρματος. Παλαιό­τερα εθεωρείτο σίγουρο ότι τα στενά εσώ­ρουχα βλάπτουν τους όρχεις και κατά συνέπεια την ποιότητα του σπέρματος. Οι κλι­νικές μελέτες που έχουν γίνει οδηγούν μέ­χρι στιγμής σε αντικρουόμενα αποτελέ­σματα. Υπήρξαν έρευνες, οι οποίες συνι­στούσαν την εφαρμογή στενών εσωρού­χων ως μέτρο αντισύλληψης, διότι επέρχε­το μείωση της πυκνότητας και ποσότητας του σπέρματος. Πάντως σήμερα, επικρατεί η άποψη πως το στενό εσώρουχο δεν παίζει­ κανένα ουσιαστικό ρόλο στην αναπα­ραγωγική ικανότητα του άντρα.

 

Αντίθετα, το συνθετικό εσώρουχο στις γυ­ναίκες είναι πολλές φορές υπαίτιο για κολπίτιδες και μικροβιακές λοιμώξεις του κόλπου. Οι λοιμώξεις αυτές δεν φαίνεται να παίζουν ρόλο στην ικανότητα σύλλη­ψης της γυναίκας, αλλά μια λοίμωξη στην περιγεννητική περιοχή δεν είναι επιθυμητή σε καμιά περίπτωση. Το καλό είναι ότι αυ­τές οι κολπίτιδες θεραπεύονται σχετικά εύκολα.

 

Ένα άλλο ζήτημα που απασχολεί τις γυναί­κες είναι η επίπτωση των στηθόδεσμων με ισχυρή υποστήριξη, μπανέλες, στις κακοήθειες του μαστού. Φαίνεται πως η κατασκευή των στηθόδεσμων δεν παίζει ρόλο στην προ­διάθεση για ανάπτυξη όγκων. Αντίθετα είναι γενική παραδοχή πως οι γυναίκες με ογκώδεις μα­στούς έχουν αυξημένη πιθανότητα να ανα­πτύξουν όγκους, καλοήθεις ή μη.

 

Επιπλέον, σε μεγάλους μαστούς είναι μει­ωμένη η διακριτική ικανότητα της μαστο­γραφίας στην απεικόνιση των όγκων, πράγ­μα που δυσκολεύει τη διάγνωση τους. Το γεγονός πως οι γυναίκες με ογκώδεις μαστούς αναγκάζονται να φορούν στηθόδε­σμους με ισχυρότερη υποστήριξη, δεν σημαίνει απαραίτητα πως δια­τρέχουν επιπλέον κινδύνους για την ανά­πτυξη όγκων.

 

 

photoΑπό το Χάρη Χηνιάδη - Μαιευτήρα-Χειρουργό Γυναικολόγο

Μονάδα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής Μαιευτηρίου ΜΗΤΕΡΑ, τ. Επιμελητής Μονάδας Εξωσωματικής Γονιμοποίησης Παν/κού Νοσοκομείου St Bart's, London. Ειδικευμένος στην Λαπαροσκοπική Χειρουργική και την Υπερηχογραφία. www.hiniadis.com